ข้อมูลไอเทม

Evil Gun

Evil Gun
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 200 (+0)

SR+

Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+45) 0 (+50) 25 90 60 Random Shot3+2
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+47) 0 (+50) 25 110 60 Successive Firing3+2
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+50) 0 (+50) 30 90 60 Haste+2
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+52) 0 (+50) 30 94 60 Offence2+2
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+47) 0 (+50) 35 60 90 Defence2+2
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+50) 0 (+50) 35 60 110 Random Shot3+1 ,Successive Firing3+1
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+52) 0 (+50) 25 25 60 120 Successive Firing3+1 ,Haste+1
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+47) 0 (+50) 30 30 60 90 Haste+1 ,Offence2+1
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+50) 0 (+50) 5 35 84 84 Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+1
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 220 (+52) 0 (+50) 35 5 90 90 Offence2+1 ,Defence2+2
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+65) 0 (+50) 28 100 60 Random Shot3+3
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+67) 0 (+50) 28 120 60 Successive Firing3+3
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+70) 0 (+50) 33 100 60 Haste+3
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+75) 0 (+50) 33 104 60 Offence2+3
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+72) 0 (+50) 38 60 100 Defence2+3
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+70) 0 (+50) 38 60 120 Random Shot3+2 ,Successive Firing3+1
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+75) 0 (+50) 28 28 60 130 Successive Firing3+2 ,Haste+1
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+67) 0 (+50) 33 33 60 100 Haste+2 ,Offence2+1
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+70) 0 (+50) 8 38 94 94 Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+2
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+75) 0 (+50) 38 8 100 100 Offence2+2 ,Defence2+2
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+90) 0 (+50) 31 130 120 Random Shot3+3 ,Defence2+1
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+91) 0 (+50) 31 142 132 Successive Firing3+3
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+93) 0 (+50) 36 132 122 Haste+3 ,Defence2+1
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+92) 0 (+50) 36 134 122 Offence2+3
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+91) 0 (+50) 41 150 146 Defence2+3
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+92) 0 (+50) 41 144 144 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+90) 0 (+50) 31 31 136 130 Successive Firing3+3 ,Haste+1 ,Defence2+1
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+90) 0 (+50) 36 36 138 136 Haste+2 ,Offence2+2
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+95) 0 (+50) 11 41 150 150 Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+3
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 245 (+100) 0 (+50) 41 11 160 160 Offence2+2 ,Defence2+2
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+110) 0 (+50) 34 180 216 Random Shot3+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+112) 0 (+50) 34 190 220 Successive Firing3+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+115) 0 (+50) 39 184 224 Haste+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+109) 0 (+50) 39 200 220 Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+108) 0 (+50) 44 198 230 Offence2+1 ,Defence2+3
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+102) 0 (+50) 44 196 228 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+107) 0 (+50) 34 34 194 232 Successive Firing3+3 ,Haste+1 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+110) 0 (+50) 39 39 182 220 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+110) 0 (+50) 14 44 200 230 Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+4
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+120) 0 (+50) 44 11 220 250 Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+130) 0 (+50) 37 222 280 Random Shot3+3 ,Haste+1 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+128) 0 (+50) 37 220 260 Successive Firing3+3 ,Haste+1 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+125) 0 (+50) 42 216 270 Haste+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+126) 0 (+50) 42 220 276 Haste+1 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+124) 0 (+50) 47 200 300 Haste+1 ,Offence2+1 ,Defence2+3
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+125) 0 (+50) 47 212 290 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Haste+1 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+128) 0 (+50) 37 37 214 296 Successive Firing3+3 ,Haste+2 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+130) 0 (+50) 42 42 420 60 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+130) 0 (+50) 17 47 60 420 Haste+1 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+5
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 270 (+140) 0 (+50) 47 17 260 260 Haste+1 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+150) 0 (+50) 40 270 300 Random Shot3+3 ,Haste+2 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+140) 0 (+50) 40 290 304 Successive Firing3+3 ,Haste+2 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+142) 0 (+50) 45 286 316 Haste+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+144) 0 (+50) 45 284 320 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+148) 0 (+50) 50 296 304 Haste+2 ,Offence2+1 ,Defence2+3
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+143) 0 (+50) 50 290 310 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Haste+2 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+145) 0 (+50) 40 40 300 300 Successive Firing3+3 ,Haste+3 ,Offence2+1 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+160) 0 (+110) 45 45 320 340 Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+170) 0 (+120) 20 50 340 360 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+6
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+200) 0 (+150) 50 20 400 420 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+250) 0 (+50) 43 470 500 Random Shot3+3 ,Haste+2 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+240) 0 (+50) 43 490 504 Successive Firing3+3 ,Haste+2 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+242) 0 (+50) 48 486 516 Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+244) 0 (+50) 48 484 520 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+248) 0 (+50) 53 496 504 Haste+2 ,Offence2+2 ,Defence2+3
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+243) 0 (+50) 53 490 510 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Haste+2 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+245) 0 (+50) 43 43 500 500 Successive Firing3+3 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+260) 0 (+110) 48 48 520 540 Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+270) 0 (+120) 23 53 540 560 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+7
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 290 (+300) 0 (+150) 53 23 600 620 Haste+2 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+350) 0 (+50) 46 670 700 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+340) 0 (+50) 46 690 704 Random Shot3+1 ,Successive Firing3+3 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+342) 0 (+50) 51 686 716 Random Shot3+1 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+344) 0 (+50) 51 684 720 Random Shot3+1 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+348) 0 (+50) 56 696 704 Random Shot3+1 ,Haste+4 ,Offence2+2 ,Defence2+3
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+343) 0 (+50) 56 690 710 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+345) 0 (+50) 46 46 700 700 Random Shot3+1 ,Successive Firing3+3 ,Haste+4 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+360) 0 (+110) 51 51 720 740 Random Shot3+1 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+370) 0 (+120) 26 56 740 760 Random Shot3+1 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+8
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+400) 0 (+150) 56 26 800 820 Random Shot3+1 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+450) 0 (+50) 49 870 900 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+440) 0 (+50) 49 890 904 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+3 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+3
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+442) 0 (+50) 54 886 916 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+2 ,Defence2+1
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+444) 0 (+50) 54 884 920 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+448) 0 (+50) 60 896 904 Random Shot3+3 ,Haste+4 ,Offence2+2 ,Defence2+3
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+443) 0 (+50) 60 890 910 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+2 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+445) 0 (+50) 50 50 900 900 Random Shot3+3 ,Successive Firing3+3 ,Haste+4 ,Offence2+2 ,Defence2+2
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+460) 0 (+110) 54 54 920 940 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+1
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+470) 0 (+120) 29 59 940 960 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+2
Evil Gun+9
ต้องการ Esp ต้องการ Spt ต้องการ Prana Int Ap Dp Esp Spt Hp Sp Aspd Speed Ap% Skill Drop By
210 210 0 315 (+500) 0 (+150) 59 29 1000 1020 Random Shot3+3 ,Haste+3 ,Offence2+3 ,Defence2+3
Copyrighted © 2024 - N-Age Online SE 9.0